Naboklager

Nabogener

Politik for behandling af klager (naboer)

I ALBOA er vi ansvarlige for, at der hersker god ro og orden på afdelingernes område.
Du er, som lejer, ansvarlig for din, din husstands samt dine gæsters adfærd på afdelingens område.


Inden du beslutter dig for at klage over din nabo, bør du overveje, om det ikke er bedre, at I selv løser problemerne på en mere afdæmpet og fornuftig måde. Langt de fleste konflikter mellem naboer kan løses via dialog og gensidig hensyntagen.
ALBOA bør kun inddrages i de sager, hvor beboerne ikke selv er i stand til at løse problemerne.

 

1. Skriftelighed

Af bevishensyn modtager vi kun skriftlige klager.

Klagen skal indeholde tydeligt navn og adresse på de involverede parter. 

2. Konkret indhold

En klage skal altid være konkret.

En klages skal indeholde / beskrive det faktuelle forhold.


Hvis tvisten vedrører støj vil vi råde dig til at føre en ”logbog”. I ”logbogen” kan du notere datoer, støjperioder samt en kortfattet beskrivelse af støjen. Du skal samle et par ”støjdatoer” før klagen afleveres.


Hvis sagen vedrører en kriminel handling som ex. vold eller alvorlige trusler m.v., skal du som offer selv anmelde sagen til politiet. Du kan efterfølgende sende en konkret klage vedlagt kopi af din kvittering fra politiet.


Hvis du er besiddelse af straffedommen, vil vi meget gerne have en kopi tilsendt.

3. Underskrifter

Klager har størst vægt hvis den som udgangspunkt er underskrevet af flere berørte beboere der er generet af indklagede. En klagesag kan fremstå som påstand mod påstand, såfremt kun en lejer har underskrevet klagen. ALBOA repræsenterer begge parter i en klagesag, hvorfor vi ikke tage parti.

4. Hvordan kan du aflevere din klage?

Klagen kan sendes på mail til post@alboa.dk eller via almindelig post. Du kan også vælge at aflevere din klage personligt i vores administration Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J.

5. Hvordan behandler vi klager?

Adfærdsklager indeholder fortrolige personoplysninger. På den baggrund skal vi overholde reglerne vedrørende behandling af persondata. De medarbejdere, der håndterer din klage har underskrevet en fortrolighedserklæring.


Efter modtagelsen vil din klage blive scannet ind og sendt til den ansvarlige medarbejder. I vores politik vedrørende modtagelse og opbevaring af fortrolige dokumenter har vi beskrevet, hvordan dokumenter med fortroligt indhold skal behandles.


Derefter vil klagens indhold blive vurderet af den ansvarlige medarbejder. Vedkommende vil måske kontakte dig for at få udbybet uafklarede forhold i forbindelse med klagen. Hvis indholdet anses som bevist, vil forholdene efter en konkret vurdering blive påtalt skriftligt efter gældende regler. Når klagen er behandlet vil du modtage en bekræftelse. 


Klage samt eventuelt påmindelse / advarsel vil blive opbevaret i lejermappen hos den lejer, der har udvist den påtalte adfærd. Vi opbevarer dokumenterne af bevishensyn. Som udgangspunkt vil vi opbevare dokumenterne indtil lejermappen slettes jf. vores politik om opbevaring og sletning af fortrolige dokumenter.


Hvis forholdet ikke kan påtales, vil klagen blive returneret til dig med orientering om grundlaget for vores afvisning.

 

6. Hvis problemet genopstår

Desværre løses konflikterne ikke altid ved, at vi påtaler forholdene.

Hvis problemet genopstår er du desværre henvist til at udarbejde en ny konkret klage.


Alt efter forholdets grovhed samt medgået tid siden første påmindelse / advarsel kan vi vælge enten at påtale forholdet igen, indbringe sagen for beboerklagenævnet,  eller i de helt grove sager,  at opsige lejeforholdet.


7. Anonymitet

Som oplyst modtager vi, af hensyn til sagernes oplysning, ikke anonyme klager.


Så længe vi behandler en sag internt, oplyser vi ikke hvem der har klaget. Hvis en sag skal føres videre i beboerklagenævn eller i retssystemet, skal samtlige dokumenter udleveres til den lejer, der er klaget over.


Bliver klagesagen indberettet for beboerklagenævnet eller retten,  vil man eventuelt blive indkaldt som vidne.