Ansættelsesprocessen

Job i ALBOA

Ansættelsesprocessen

Vi modtager desværre ikke ansøgninger pr. e-mail.

Hvis du ønsker at søge en opslået stilling, skal vi bede dig om at følge vejledningen i stillingsopslaget.

Hvis du ønsker at sende en uopfordret ansøgning, opfordrer vi dig til at tilmelde dig vores Jobagent, som du finder her.

 

En kort beskrivelse af vores ansættelsesproces:

 

Ansættelsesudvalg

Vores ansættelsesudvalg består typisk at ansatte i ALBOA, men det sker indimellem at vi har beboerrepræsentanter eller eksterne samarbejdspartner med. Når det er tilfældet, vil det fremgå af indkaldelsen til samtalen.

Ansættelsesudvalget har adgang til ansøgernes personoplysninger (ansøgning, CV og de personlige oplysninger, som er indtastet).  

 

Samtaler

I rekrutteringsprocessen gennemfører vi samtaler, hvor fokus er på både dine faglige og personlige kompetencer set i forhold til den aktuelle stilling.

Vi noterer nogle af de oplysninger, som kommer frem under samtalen/samtalerne og bruger disse i vores vurdering af, om du skal tilbydes stillingen.

 

Personlighedstest

I forbindelse med ansættelsesprocessen benytter vi os ofte af Garudas fokusprofil. Link til dette tilsendes i forbindelse med indkaldelse til samtalen og en uddybning og gennemgang vil typisk være en del af samtalen.

Det sker indimellem, at vi ønsker at bruge andre eller flere test, hvis det er tilfældet vil det enten fremgå af vores stillingsopslag eller vil blive aftalt ved 1. samtale. 

 

Indhentelse af oplysninger og referencer

I forbindelse med ansættelsesprocessen søger vi muligvis efter relevant offentliggjort information på internettet om dig, herunder f.eks. LinkedIn, Facebook og lignede sociale medier. Eventuel behandling af sådanne oplysninger sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.
1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra e.

Hvis vi ønsker at søge oplysninger om dig hos f.eks. en tidligere arbejdsgiver via referenceindhentning, spørg vi dig om samtykke hertil først.

I det følgende kan du læse om vores behandling af dine personoplysninger, når du sender en ansøgning eller tilmelder dig vores jobagent.

 

PERSONDATAPOLITIK

ALBOA, cvr-nr.: 29462518, Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du altid kontakte os på post@alboa.dk.

I det følgende kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når vi modtager en ansøgning fra dig eller hvis du tilmelder dig vores jobagent.

 

HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI OG HVORFOR

 

Jobagent

Når du opretter dig i vores jobagent, behandler vi de almindelige personoplysninger, du angiver i jobagenten og det materiale du uploader, herunder fx navn, kontaktoplysninger, foto, uddannelse, jobhistorik mv. Behandlingen sker med henblik på at kunne kontakte dig, hvis der bliver en ledig stilling, som passer til din profil.

 

Vi beder altid om dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, når du opretter dig i jobagenten, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Vi behandler dine personoplysninger i jobagenten så længe dit samtykke er aktivt og efter 6 måneder anmoder vi dig om at forny dit samtykke.

 

Vi opfordrer dig til ikke at angive CPR-nummer eller følsomme oplysninger, herunder fx helbredsoplysninger, medmindre du vurderer, at det er strengt nødvendigt. Hvis du angiver sådanne personoplysninger, skal du være opmærksom på, at vi betragter det som et samtykke til, at vi må behandle disse oplysninger, så længe vi behandler dine personoplysninger i jobagenten.

 

Ansøgning til en opslået stilling

Når du søger en stilling hos os, behandler vi de almindelige personoplysninger, du har angivet i dit ansøgningsmateriale og de personoplysninger, vi eventuelt indsamler i løbet af rekrutteringsprocessen, herunder fx navn, kontaktoplysninger, foto, uddannelse, jobhistorik, persontypetests, referencer, offentlig tilgængelige oplysninger på Facebook, LinkedIn eller andre sociale medier mv. med henblik på at kunne vurdere, om du er den rette kandidat til stillingen.

 

Behandlingen sker med henblik på at forfølge dine og vores legitime interesser, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

 

I forbindelse med nogle stillingstyper kan vi bede dig om at fremvise en straffeattest eller børneattest. Behandling af personoplysninger i den forbindelse sker på baggrund af dit samtykke, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a og databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, eller fordi vi er underlagt en retlig forpligtelse til at indhente sådanne oplysninger, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c og databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 5.

 

Hvis vi indhenter oplysninger fra referencer, beder vi altid om dit samtykke, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

 

Vi opfordrer dig til ikke at angive CPR-nummer eller følsomme oplysninger, herunder fx helbredsoplysninger, medmindre du vurderer, at det er strengt nødvendigt for din ansøgning. Hvis du angiver sådanne personoplysninger i dit ansøgningsmateriale, betragter vi det som et samtykke til, at vi må behandle disse oplysninger, så længe vi behandler dit ansøgningsmateriale.

 

Hvis du bliver ansat hos ALBOA, gemmer vi som udgangspunkt dine personoplysninger, indtil ansættelsesforholdet ophører, efter vores interne retningslinjer, som du vil blive orienteret om i forbindelse med ansættelsen.

Hvis du ikke bliver ansat hos ALBOA, gemmer vi som udgangspunkt din ansøgning i op til 6 måneder efter rekrutteringsprocessens afslutning. I særlige tilfælde kan vi gemme dit ansøgningsmateriale i længere tid, fx hvis vi vurderer, at det er nødvendigt for at kunne forsvare os mod et retskrav.

 

Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage

Hvis vi behandler dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os som angivet ovenfor.

 

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, skal du være opmærksom på, at det ikke har betydning for lovligheden af vores behandling frem til tidspunktet, hvor du trækker samtykket tilbage, og at vi i særlige tilfælde kan være berettigede til fortsat at behandle dine personoplysninger, fx for at kunne forsvare os mod et eventuelt retskrav.

 

HVEM VIDEREGIVER VI DINE PERSONOPLYSNINGER TIL

Vi videregiver udelukkende dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at behandle dit ansøgningsmateriale, eller hvis det følger af en retlig forpligtelse, der påhviler os som dataansvarlig.

Vi videregiver blandt andet dine personoplysninger til:

 • Relevante IT- og softwareleverandører
 • Testudbydere eller rekrutteringsvirksomheder
 • Dine eventuelle referencer, som du har givet samtykke til, at vi må kontakte
 • ALBOA’s ansættelsesudvalg, som primært er sammensat af medarbejdere, men som under særlige omstændigheder også kan være sammensat af beboerrepræsentanter eller eksterne samarbejdspartnere (ansættelsesudvalget får udelukkende adgang til dit ansøgningsmateriale og eventuelle oplysninger, du har givet i jobagenten).

 

Når vi videregiver dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere og leverandører, sørger vi for, at disse udelukkende behandler dine oplysninger efter vores instruks, og at de er underlagt tavshedspligt.

 

I særlige tilfælde kan vi komme ud for at overføre dine personoplysninger til internationale organisationer eller organisationer i tredjelande (lande udenfor EU/EØS). Sådanne overførsler finder alene sted, når det er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil personoplysningerne er indsamlet og udelukkende, hvis vi har et lovgrundlag herfor, herunder fx:

 • EU Kommissionen har godkendt tredjelandet som et såkaldt sikkert tredjeland, jf. persondataforordningens art. 45,
 • Der er stillet fornødne garantier, herunder fx indgåelse af Kommissionens standardkontrakter, jf. persondataforordningens art. 46, eller
 • En eller flere af undtagelserne i persondataforordningens art. 49 finder anvendelse.

VI PASSER PÅ DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi prioriterer datasikkerhed højt og har derfor stort fokus på, at behandle dine personoplysninger i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

 

For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt, vurderer vi løbende de risici, der kan være forbundet med vores behandling af dine personoplysninger, og vi er især opmærksomme på at beskytte dine personoplysninger mod diskrimination, identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme og fortrolighed.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for dine rettigheder, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som det efter omstændighederne er muligt.DINE RETTIGHEDER

Når vi behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder over for os. Hvis du ønsker at gøre brug af disse rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte os, som beskrevet ovenfor.

 

 • Indsigt. Du har ret til at få indsigt i og kopi af de personoplysninger, vi behandler om dig.
 • Berigtigelse. Hvis vi har registreret forkerte oplysninger om dig, har du som udgangspunkt ret til at få sådanne urigtige personoplysninger om dig rettet.
 • Sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet de personoplysninger, vi behandler om dig.
 • Begrænsning af behandling. I særlige tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til opbevaring.
 • Indsigelse. I særlige tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
 • Dataportabilitet. I særlige tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

 

KLAGEVEJLEDNING

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Vi håber dog, at du altid vil kontakte os først, så vi kan finde en fornuftig løsning.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning på www.datatilsynet.dk.