Aktuelt

Fredeligt repræsentantskabsmøde stemte ja til vedtægtsændringer

Efter halvandet års pause kunne ALBOAs repræsentantskab igen holde møde. Ensomhed, renoveringer og milliarder var på dagsordenen. Men der skulle et ekstraordinært møde til for at få vedtaget vedtægtsændringer.

ALBOAs værdier Trivsel, ordentlighed og fællesskab kommer ikke bare at sig selv. Det er værdier, der skal skabes fælles forståelse for, arbejdes og lægges planer for.

                      Efter ikke at have kunnet mødes siden den 20. november 2019 betød de mindre skrappe restriktioner, at ALBOAs repræsentantskab igen kunne samles. Det skete tirsdag den 22. juni, hvor 72 stemmeberettigede havde valgt at møde op på Hotel Scandic for at få information om situation i og omkring deres boligforening. Og det fik de – efter fremvisning af gyldigt coronapas.

                     

 

Milliarder til renoveringer

De fremmødte fik en mundtlig beretning fra ALBOAs formand, Michael Korsholm, som fortalte om de mange udfordringer, som coronaen har givet for ALBOAs beboerdemokrati. Et ikke-fungerende beboerdemokrati svækker i sagens natur fællesskab for alle, men også trivslen for den enkelte, sagde Michael Korsholm. Den tendens skal og vil ALBOA gå op imod, sagde formanden.

                      Et andet punkt i beretningen var de nye effektiviseringer, som ALBOA, sammen med alle landets andre boligforeninger, er blevet underlagt. Efter samlet at have sparet 1,5 milliarder kroner i perioden fra 2016-2020 skal vi på den igen. Et bredt flertal i Folketinget har nemlig – gennem boligforliget - besluttet at gentage manøvren i perioden 2021-2026.

                      Michael Korsholm berettede også om de mange penge, som boligforliget har frigjort til renoveringer af almene boliger. I alt 18,4 milliarder kroner er frigivet, og ALBOA har en forholdsmæssig stor andel i de mange penge. Godt 2000 boliger – 28 procent af ALBOAs boligmasse – bliver opdateret i større eller mindre grad i de kommende år.

                     

 

Den digitale boligforening

I dag skriver cirka 80 procent af nye lejere i ALBOA under på deres lejekontrakt med digital signatur. Også opsigelser sker helt overvejende digitalt. Rent administrativt er fremtiden på mange måder digital, fortalte Michael Korsholm og fremhævede ALBOAs store projekt med at digitalisere samtlige 7.500 boliger. Det er projekt, som har kostet seks millioner kroner at gennemføre, men nu viser sig at betyde en årlig besparelse på op mod tre millioner kroner.

Og den slags kommer der mere af, fortalte formanden og understregede, at formålet ikke er at spare, men at frigøre tid og penge til de ting, der er vigtige for ALBOA – fællesskab og trivsel.

 

Bidrag til dispositionsfonden

Efter formandens beretning tog ALBOAs nye direktør over. Peter Hebroe har ganske vist været direktør i næsten halvandet år, men dette var altså hans første repræsentantskabsmøde som direktør. Peter har dog været i ALBOA i 15 år, så han har prøvet det før.

 

 

                      Peter Hebroe gennemgik regnskaberne for 2019 og 2020 samt budgetterne for 2021 og 2022. Regnskabet for 2020 udviste et usædvanligt stort overskud på over tre millioner kroner, hvilket delvist kan henføres til coronaen og den meget mindre mødeaktivitet i ALBOA.

                      Selvom det er positivt, at ALBOA har fået adgang til midler at renovere for, så får det også en betydning for ALBOAs dispositionsfond. Som regler er, så skal ALBOAs dispositionsfond nemlig finansiere en del af den huslejestigning, som kommer, når man renoverer. Det betyder et træk på ALBOAs dispositionsfond, og det kan allerede i 2022 blive nødvendigt at opkræve bidrag til fonden. Bidraget er 571 kroner årligt per bolig.

 

 

Ændring i vedtægten

Næste punkt på dagsordenen var ændringer i vedtægten. Ændringerne handlede dels om, at der i vedtægterne skal stå, at ALBOA er en nonprofit-organisation og dels om, at det skal være muligt for beboere og beboerdemokrater, som ønsker det, at blive indkaldt digitalt til afdelingsmøder og repræsentantskabsmøder. Ifølge de tidligere vedtægter skulle indkaldelser ske skriftligt.

                      Repræsentantskabsmødet vedtog vedtægtsændringerne enstemmigt, men dirigenten gjorde opmærksom på, at forslaget krævede kvalificeret flertal blandt alle stemmeberettigede. 72 ja-stemmer var altså ikke nok, og der skulle et ekstraordinært repræsentantskabsmøde til. Heldigvis var der indkaldt til et sådant i umiddelbar forlængelse af det ordinære møde.

 

 

Fredsvalg

Efter orienteringen om ændringerne i vedtægten var der valg til ALBOAs bestyrelse. Den lange mødepause betød, at samtlige ni medlemmer af ALBOAs bestyrelse denne gang var på valg. Imidlertid var der ikke nogen modkandidater, så alle ni blev genvalgt uden afstemning. Mødet valgte også tre suppleanter: Hanne Christiansen fra Hirsevænget blev 1. suppleant med 42 stemmer, Preben Dam blev 2. suppleant Stenkildeparken fik 31 stemmer, mens Geert Jensen fra Svaneparken i Galten fik 12 stemmer og blev 3. suppleant.

 

 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Umiddelbart efter at have hævet det ordinære møde, åbnede dirigenten det ekstraordinære møde, som på rekordtid vedtog ændringerne i vedtægten. Dermed var mødet helt slut, og ALBOAs højeste myndighed diffunderede ud i den stadig lyse sommeraften, tidsnok til at nå hjem til anden halvleg af England-Tjekkiet.

 

 

 

 

 

ALBOAs bestyrelse er valgt således:

 

Formand Michael Korsholm, valgt for to år.

 

Valgt for to år:

Kim Schmidt Jensen

Troels Munthe

Carsten Bach Mikkelsen

Mads Madsen

 

Valgt for et år:

Lone Terkildsen

Jane Østgaard Sørensen

Annie Villadsen

Tonny Mikkelsen